Kursinformation - Neuropsykiatrisk utredning och evidensbaserade interventioner av AST och ADHD

<<< Tillbakaår. Jag har tidigare arbetat med:
Barn:

Kryssa i om du vill examineras på kursen:


Vid frågor eller problem kontakta info@neuroscience.se
Praktisk information

Datum:
Föreläsningsdagar: 17–19 februari samt 9–11 mars, 2020, kl. 9:00 – 16:30

Examinationsdagar: 27 – 28 april 2020, kl. 9:00 – 16:30
Obligatorisk närvaro hela dagarna 9-16:30.

Plats:
Elite Palace Hotel, Sankt Eriksgatan 115, Stockholm
Kontakt uppgifter till hotellet för rumsbokning och kostspecifikationer: 08-566 217 00 eller centralreservation@elite.se

Pris:
29 000 kr + moms för deltagande under kursen, lunch samt fika på för- och eftermiddag. 3 000 kr + moms för deltagande i examinationen

Anmälan:
Anmälan är bindande och görs i kontaktformuläret till höger, eller till info@neuroscience.se. Uppge de uppgifter som efterfrågas i kontaktformuläret. Sista anmälningsdag är 17 januari 2020.

Schema:

Definitivt detaljschema skickas ut i samband med kursstart.

Föreläsare

Undervisningen kommer att bedrivas av externa föreläsare som är kliniskt aktiva och forskningsverksamma inom fältet.

Förkunskaper och antagningsprinciper

Kursen vänder sig till legitimerade psykologer med fördjupade kunskaper i neuropsykologi och neuropsykologisk utredningsmetodik. För att ha behörighet att söka kursen ska man ha gått Utredningsmetodik för kliniska psykologer eller motsvarande dokumenterad kompetens. Deltagare antas i den ordning de anmäler sig.

Detta är en specialistkurs inom specialistordningen för legitimerade psykologer. Kursen är ackrediterad som två av sex specialistkurser; som två fördjupningskurser inom klinisk vuxenpsykologi, klinisk barn- och ungdomspsykologi, neuropsykologi och funktionshindrens psykologi, samt som två breddkurser inom pedagogisk psykologi, beroendepsykologi och forensisk psykologi.

Omfattning och upplägg

Kursen motsvarar 15 högskolepoäng och omfattar åtta heldagar. Den första delen omfattar två tillfällen à tre sammanhängande heldagar med föreläsningar. Den andra delen av kursen består av två sammanhängande heldagar med genomgång av hemtentamen samt examinerande fallseminarier. Deltagarna har mellan kurstillfällena arbetat med sin skriftliga examination. Sammanlagt omfattar kursen 100 lärarledda lektionstimmar.

Syfte och innehåll

Många psykologer arbetar idag med stort, ibland eget, ansvar för utredning och diagnostik. Kursen är en vidareutbildning för legitimerade psykologer som önskar fördjupade kunskaper kring autismspektrumtillstånd (AST) och ADHD. Kursen kommer att behandla neuropsykologisk utredning av AST och ADHD hos barn och vuxna, differentialdiagnostik och komorbi-ditet, fördjupning i kognitiva processer som vanligen är nedsatta vid dessa diagnoser, samt evidensbaserade behandlingsinterventioner.

Kursen intar ett livsperspektiv på individens svårigheter och symtom, dvs specifika avväganden för barn, ungdomar och vuxna kommer genomgående att finnas med i alla moment.

Under föreläsningsdagarna kommer state-of-the-art av forskningsläget avseende den biologiska och beteendefenotypiska grunden för AST och ADHD att presenteras, liksom en fördjupning av diagnostik inklusive differentialdiagnostik och samsjuklighet. Vidare ingår en omfattande genomgång av neuropsykologiska och andra testinstrument samt semistrukturerade intervjuer av särskild betydelse för att kartlägga kärnsymtom vid utredning av AST och ADHD. Det ingår också en genomgång av hur sådan kartläggning via utlåtande och återkoppling, kan utgöra en terapeutisk intervention samt utgöra det första steget i vidare behandlingsinterventioner. Slutligen kommer kursdeltagarna att erhålla en introduktion kring insatser efter utredning.

Psykoedukation för vuxna patienter och deras närstående samt för föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kommer att beröras liksom evidensbaserade behandlingsinterventioner vid AST och ADHD. En expertpanel med våra forskningsaktiva föreläsare kommer besvara frågor från kursdeltagarna och delta i gemensam paneldiskussion.

Kursens lärandemål

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Examination

En individuell skriftlig examination i form av hemtentamen kommer att ges efter de två omgångarna med föreläsningar. Den skriftliga examinationen kommer att bestå av essäfrågor som berör teoretisk kunskap kring AST och ADHD samt utredning och behandling av dessa tillstånd.

Under de examinerande seminariedagarna kommer deltagarna att examineras i gruppform utifrån patientärenden. Deltagarna förväntas muntligt kunna redogöra för ställningstagande till frågeställning, planering av utredningen inklusive val av utredningsmetoder och rekommenderade behandlings- och stödinterventioner, samt förslag till systematisk uppföljning och utvärdering av åtgärderna. Examinator kommer vara observant på att alla deltagare medverkar aktivt under gruppexaminationen.

Omdömen som kan erhållas efter genomgången kurs är godkänd och icke-godkänd. Deltagare som får omdömet icke-godkänd kommer att ges möjlighet att omarbeta och/eller komplettera inom rimlig tid. Obligatorisk närvaro gäller under all undervisnings- och examinationstid, för godkänt krävs därför att deltagarna vid frånvaro gör en av kursledaren anvisad ersättningsuppgift.

Behörighet

Behöriga att söka är leg. psykologer.

Kursansvariga

Katarina Granat
Leg. Psykolog
katarina@katarinagranath.se

Jacqueline Borg
Med Dr., Leg. Psykolog, Specialist i Neuropsykologi
info@neuroscience.se

Examinator

Jacqueline Borg
Med Dr., Leg. Psykolog, Specialist i Neuropsykologi

Kurslitteratur

407 sidor

För området relevanta och aktuella artiklar kommer att tillhandahållas deltagarna i en för kursdeltagarna avsedd dropbox, c:a 1000 sidor.

Icke-copyrightskyddade utredningsmetoder samt information kring dessa kommer att tillhandahållas i kursens dropbox.

Upp

Psykologföretagarna