Kursinformation - Grundläggande utredningsmetodik för kliniska psykologer

<<< Tillbaka

Anmälan är stängd.
Praktisk information

Datum:
Föreläsningsdagar: 20 januari – 22 januari 2020, kl. 9:00 – 16:30
Examinationsdag: 23 mars kl. 9:00 – 16:30
Obligatorisk närvaro hela dagarna 9-16:30.

Plats:
Elite Palace Hotel, Sankt Eriksgatan 115, Stockholm
Kontakt uppgifter till hotellet för rumsbokning och kostspecifikationer: 08-566 217 00 eller centralreservation@elite.se

Pris:
15 000 kr + moms för deltagande under kursen, lunch samt fika på för- och eftermiddag. 3 000 kr + moms för deltagande i examinationen

Anmälan:
Anmälan är stängd.

Schema:

Definitivt detaljschema skickas ut i samband med kursstart.

Föreläsare

Jacqueline Borg
Med Dr., Leg. Psykolog, Specialist i Neuropsykologi

Katarina Granat
Leg. Psykolog

Ingrid Gråberg
Leg. Psykolog

Gun-Inger Vestlund
Leg. Psykolog

Else Waaler
Leg. Psykolog, Specialist i Neuropsykologi

Förkunskaper och antagningsprinciper

Kursen vänder sig till legitimerade psykologer med förkunskaper i neuropsykologi och neuropsykologisk utredningsmetodik som motsvarar psykologutbildning. Denna kurs är den första av tre kurser och kan också läsas som en fristående del. Kursen ger behörighet att söka till fördjupningskursen i utredning vid ADHD och autismspektrumproblematik samt fördjupningskursen i somatisk differentialdiagnostik. Deltagare antas i den ordning de anmäler sig.

Detta är en specialistkurs inom specialistordningen för legitimerade psykologer. Kursen är ackrediterad som en av sex specialistkurser; som en fördjupningskurs inom klinisk vuxenpsykologi, klinisk barn- och ungdomspsykologi, neuropsykologi samt funktionshindrens psykologi.

Omfattning och upplägg

Kursen motsvarar 7,5 högskolepoäng och omfattar fem heldagar fördelade på två tillfällen. Den första delen omfattar tre sammanhängande heldagar med föreläsningar. Den andra delen av kursenbestår av två sammanhängande dagar med genomgång av hemtentamen samt examinerande fallseminarier. Deltagarna har mellan kurstillfällena arbetat med sin skriftliga examination. Sammanlagt omfattar kursen 50 lärarledda lektionstimmar.

Syfte och innehåll

Många psykologer inom olika typer av verksamheter arbetar idag med utredning och diagnostik, ofta med neuropsykiatriska frågeställningar. Kursens övergripande syfte är att deltagarna efter genomgången utbildning självständigt ska kunna planera och genomföra psykologutredningar med framför allt sådana frågeställningar. Vi har valt att låta ett livsperspektiv genomsyra hela utbildningen eftersom neuropsykiatriska diagnoser vanligen ger symtom och funktionsnedsättning under stora delar av individens liv. Specifika avväganden för barn, ungdomar och vuxna kommer därför genomgående finnas med i alla moment oavsett deltagarnas nuvarande och tidigare yrkeserfarenhet.

Under föreläsningsdagarna kommer deltagarna få undervisning om olika aspekter av psykologiskt utredningsarbete. Olika moment i utredningsprocessen kommer att belysas; alltifrån ställningstagande till remiss och frågeställning, planering och genomförande av informationsinsamling, sammanställning och värdering av olika typer av utredningsresultat, skriftlig och muntlig återkoppling till patient, närstående och professionella kontakter, samt rekommendationer kring stöd- och behandlingsinsatser liksom uppföljning av sådana.

Vidare kommer kursen genomgående att belysa specifika överväganden och förhållningssätt utifrån faktorer som kan påverka bedömningen, t ex patientens ålder, sociala situation, somatiska status, beroendeproblematik samt kulturella faktorer. Kursen kommer också att ge en översikt kring vanliga differentialdiagnostiska överväganden.

Kursens lärandemål

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Examination

En individuell skriftlig examination i form av hemtentamen kommer att ges mellan de två kurstillfällen. Den skriftliga examinationen kommer att omfatta essäfrågor som berör teoretisk kunskap kring psykologiskt utredningsarbete.

Under examinationsdagarna kommer deltagarna att examineras i gruppform utifrån patientärenden. Deltagarna förväntas muntligt kunna redogöra för ställningstagande till frågeställning, planering av utredningen inklusive val av utredningsmetoder och rekommenderade behandlings- och stödinterventioner, samt förslag till systematisk uppföljning och utvärdering av åtgärderna. Examinator kommer vara observant på att alla deltagare medverkar aktivt under gruppexaminationen.

Omdömen som kan erhållas efter genomgången kurs är godkänd och icke-godkänd. Deltagare som får omdömet icke-godkänd kommer att ges möjlighet att omarbeta och/eller komplettera inom rimlig tid. Obligatorisk närvaro gäller under all undervisnings- och examinationstid, för godkänt krävs därför att deltagarna vid frånvaro gör en av kursledaren anvisad ersättningsuppgift.

Behörighet

Behöriga att söka är leg. psykologer.

Kursansvariga

Katarina Granat
Leg. Psykolog

Jacqueline Borg
Med Dr., Leg. Psykolog, Specialist i Neuropsykologi

Examinator

Jacqueline Borg
Med Dr., Leg. Psykolog, Specialist i Neuropsykologi

Kurslitteratur

1330 sidor

För området relevanta och aktuella artiklar kommer att tillhandahållas deltagarna i en för kursdeltagarna avsedd dropbox, c:a 500 sidor.

Deltagarna kan ha nytta av att ha tillgång till följande manualer för referens:

Icke-copyrightskyddade utredningsmetoder samt information kring dessa kommer att tillhandahållas i kursens dropbox.

Upp

Psykologföretagarna