Kursinformation - Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och vuxna

<<< Tillbakaår. Jag har tidigare arbetat med:
Barn:

Jag önskar anmäla mig till:
(välj ett alt.)
Vid frågor eller problem kontakta info@neuroscience.se
Praktisk information

Datum:
Tre heldagar föreläsningar 20-22 april 2020.
Två examinerande heldagar seminarier 25-26 maj 2020.

Plats:
Elite Palace Hotel, Sankt Eriksgatan 115, Stockholm
Kontakt uppgifter till hotellet för rumsbokning och kostspecifikationer: 08-566 217 00 eller centralreservation@elite.se

Pris:
Kursavgift för samtliga 5 dagar 18 000 kr + moms. Lunch och kaffe fm/em samtliga kursdagar ingår i avgiften. För deltagare som önskar examineras tillkommer 3000 kr + moms. I mån av plats finns möjlighet att endast delta i de tre föreläsningsdagarna.

Anmälan:
Anmälan är bindande och görs i kontaktformuläret till höger, eller till info@neuroscience.se. Uppge de uppgifter som efterfrågas i kontaktformuläret. Sista anmälningsdag är 20 mars 2020.

Detaljschema:

Ladda hem detaljschema här.

Föreläsare

Förkunskaper och antagningsprinciper

Denna kurs är den tredje av tre kurser i evidensbaserad diagnostik och utredning inom neuropsykiatri och neuropsykologi. Kursen vänder sig till legitimerade psykologer med förkunskaper motsvarande kursen ”Utredningsmetodik för kliniska psykologer”. Deltagare antas i den ordning de anmäler sig.

Syfte och innehåll

Många psykologer arbetar idag med stort, ibland eget, ansvar för utredning och diagnostik. Denna kurs är en vidareutbildning för legitimerade psykologer som önskar fördjupade kunskaper i differentialdiagnostik av barn och vuxna med neuropsykiatriska och psykiatriska tillstånd.

Kursen syftar till att öka psykologens kännedom om somatiska tillstånd av betydelse för differentialdiagnostik och samsjuklighet vid psykologutredning. Föreläsningarna innefattar bl a introduktion till genetik och genetiska syndrom av betydelse för psykiatrin, somatiska tillstånd i barn- och ungdomspsykiatri, effekter av hormonella tillstånd och könshormoner, neuroinflammation och immunaktivering, effekter av prematur födsel, låg födelsevikt och förlossningskomplikationer, traumatiska hjärnskador, somatisk sjukdom och demenssjukdom hos äldre och funktionsnedsatta samt malingering, test- och symtomvaliditet. Samtliga föreläsare är experter inom sitt område och både kliniskt aktiva och forskningsaktiva.

Kursens omfattning och upplägg

Kursen motsvarar 7,5 högskolepoäng och omfattar 5 heldagar fördelade på två tillfällen, sammanlagt 40 lärarledda timmar. Den första delen 20-22 april 2020 omfattar 3 sammanhängande heldagar med föreläsningar. Den andra delen av kursen, som hålls 25-26 maj 2020, består av 2 sammanhängande dagar med examinerande fallseminarier. Deltagarna har mellan kurstillfällena arbetat med sin individuella skriftliga examination, som innefattar teoretisk kunskap.

Vid de examinerande fallseminarierna skall deltagarna självständigt välja utredningsmetoder och presentera en rapport som inkluderar val av utredningsmetoder och rekommenderade behandlingsinterventioner, samt förslag till systematisk uppföljning och utvärdering av åtgärderna.

Kursens lärandemål

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Examination

Kursen examineras med en individuell skriftlig hemtentamen som innefattar den teoretiska kunskap som erhålls i föreläsningar och obligatorisk kurslitteratur, samt exempelfall.

Vid de examinerande fallseminarierna kommer kursdeltagarna att i små grupper om 4-5 personer få arbeta med olika patientfall och redovisa sina slutsatser kring dessa i helgrupp.

Genomförd skriftlig hemtentamen samt aktivt deltagande i fallseminarierna är obligatoriskt för deltagare som önskar examineras. Deltagarna som genomför examination kan erhålla omdömet Godkänd/Icke godkänd. Deltagare vars inlämnade skriftliga examinationsuppgift inte bedöms som godkänd, kommer att få tillfälle att under en rimlig tidsperiod omarbeta och komplettera uppgiften för ny bedömning av examinator.

Behörighet

Behöriga att söka är leg. psykologer med förkunskaper motsvarande kursen "Utredningsmetodik för kliniska psykologer".

Kursansvarig

Jacqueline Borg
Med Dr., Leg. Psykolog, Specialist i Neuropsykologi
info@neuroscience.se

Examinator

Jacqueline Borg
Med Dr., Leg. Psykolog, Specialist i Neuropsykologi

Kurslitteratur

På grund av den stora mängd somatiska tillstånd som kommer att gås igenom, finns ingen lämplig kursbok att tillgå. Därför kommer istället föreläsnings-handouts, vetenskapliga översiktsartiklar och originalartiklar, vårdprogram och riktlinjer samt dokumentation från Socialstyrelsen att utgöra huvuddelen av kurslitteraturen. Sammanlagt omfattar denna litteratur ca 800 sidor och kommer att göras tillgänglig för deltagarna digitalt i en Dropbox på nätet.

Av miljöskäl skriver vi inte ut papperskopior av kurslitteraturen. Kursiv litteratur inom varje område kommer att rekommenderas men inte examineras, dvs krav på inläsning av den kursiva litteraturen kommer ej att ställas.

Upp

Psykologföretagarna