Kursinformation
Utredning och evidensbaserade interventioner vid autismspektrumtillstånd och ADHD

<<< Tillbaka
Datum:
Föreläsningsdagar: 1-3 februari och 8-10 mars 2021
Examinerande seminariedagar: 19-20 april 2021


Lokal:
Alla deltagare erbjuds i dagsläget att medverka antingen via video på distans, eller på plats i Stockholm. Beroende på covidpandemin kan hela kursen komma att hållas på videolänk.


Behörighet:
Behöriga att söka är leg. psykologer


Pris:
29 000 kr + moms för deltagande under kursen.
3 000 kr + moms för deltagande i examinationen.

Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår för fysiskt närvarande deltagare.

Kursens omfattning och upplägg:
Kursen motsvarar 15 högskolepoäng och omfattar åtta heldagar. Den första delen omfattar två tillfällen à tre sammanhängande heldagar med föreläsningar. Den andra delen av kursen består av två sammanhängande heldagar med genomgång av hemtentamen samt examinerande fallseminarier. Deltagarna har mellan kurstillfällena arbetat med sin skriftliga examination. Sammanlagt omfattar kursen 100 lärarledda lektionstimmar.

Kursen är ackrediterad som två av sex specialistkurser; som två fördjupningskurser inom klinisk vuxenpsykologi, klinisk barn- och ungdomspsykologi, neuropsykologi och funktionshindrens psykologi, samt som två breddkurser inom pedagogisk psykologi, beroendepsykologi och forensisk psykologi.


Syfte och innehåll:
Många psykologer arbetar idag med stort, ibland eget, ansvar för utredning och diagnostik. Kursen är en vidareutbildning för legitimerade psykologer som önskar fördjupade kunskaper kring autismspektrumtillstånd (ASD) och ADHD. Kursen kommer att behandla neuropsykologisk utredning av ASD och ADHD hos barn och vuxna, differentialdiagnostik och komorbiditet, fördjupning i kognitiva processer som vanligen är nedsatta vid dessa diagnoser, samt evidensbaserade behandlingsinterventioner. Kursen intar ett livsperspektiv på individens svårigheter och symtom, dvs specifika avväganden för barn, ungdomar och vuxna kommer genomgående att finnas med i alla moment.

Under föreläsningsdagarna kommer state-of-the-art av forskningsläget avseende den biologiska och beteendefenotypiska grunden för ASD och ADHD att presenteras, liksom en fördjupning av diagnostik inklusive differentialdiagnostik och samsjuklighet. Vidare ingår en omfattande genomgång av neuropsykologiska och andra testinstrument samt semistrukturerade intervjuer av särskild betydelse för att kartlägga kärnsymtom vid utredning av ASD och ADHD.

Det ingår också en genomgång av hur sådan kartläggning via utlåtande och återkoppling kan utgöra en terapeutisk intervention samt utgöra det första steget i vidare behandlingsinterventioner. Slutligen kommer kursdeltagarna att erhålla en introduktion kring insatser efter utredning. Psykoedukation för vuxna patienter och deras närstående samt för föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kommer att beröras liksom evidensbaserade behandlingsinterventioner vid ASD och ADHD. En expertpanel med våra forskningsaktiva föreläsare kommer besvara frågor från kursdeltagarna och delta i gemensam paneldiskussion.


Kursens lärandemål:

Kunskap och förståelse:
- Kursen ska ge aktuell och vetenskapligt grundad kunskap om utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar (sk neuropsykiatriska tillstånd), främst ASD och ADHD
- Kursen ska ge kunskap om relevanta, valida och evidensbaserade utredningsmetoder för att kartlägga kärnsymtom vid ASD och/eller ADHD - Deltagarna ska ha kunskap om evidensbaserade stöd- och behandlingsinsatser vid ADHD och/eller ASD och kunna ge relevanta rekommendationer kring sådana baserade på patientens svårigheter

Färdighet och förmåga:
- Deltagarna ska självständigt kunna genomföra en utredning med frågeställning kring ASD och/eller ADHD.
- Deltagarna ska i utlåtande kunna rapportera testresultat och andra utredningsresultat på ett sätt som gör klinisk nytta för patienten
- Deltagarna ska självständigt kunna genomföra kvalificerad differentialdiagnostik inklusive bedömning av vanliga komorbida tillstånd vid ASD och ADHD
- Deltagarna ska kunna utvärdera och följa upp psykologiska och psykosociala interventioner systematiskt

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Kursen ska ge deltagarna verktyg att fundera kring etiska aspekter av att genomföra en neuropsykiatrisk utredning samt ha förståelse för när sådan är kontraindicerad
- Kursen ska ge förmåga att bedöma validiteten hos resultat av olika typer av utredningsmetoder och behandlingsinterventioner vid ASD och ADHD


Kursprogram:

Måndag 1 februari
Jacqueline Borg - Introduktion till kursen, genomgång av formalia, examination. Översikt kring utredning och diagnostik.

Sven Bölte - State-of-the-art: Biologisk grund och funktionell neuroanatomi.Klassifikation, instrument och neuropsykologi.

Tisdag 2 februari
Eric Zander – Genomgång av instrument för utredning av ASD och ADHD, utredning av oklara utvecklingsavvikelser.

Jacqueline Borg - Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i ett livsperspektiv; olika utvecklingsbanor och samsjuklighet

Onsdag 3 februari
Tomas Larson - Samsjuklighet och differentialdiagnostik vid ASD och ADHD hos vuxna

Sebastian Lundström - Förändringar i diagnostik, diagnosglidning, överdiagnostik och dess orsaker, mätinstrument.

”Expertpanel”: Jacqueline Borg, Eric Zander, Tomas Larson och Sebastian Lundström besvarar och diskuterar frågor från kursdeltagarna.


8 - 10 mars
Tatja Hirvikoski - Vuxna med ADHD – det europeiska konsensusutlåtandet 2019: rekommendationer för utredning och behandling. PEGASUS psykoedukation för vuxna med ADHD och deras närstående.

Tatja Hirvikoski - Stress, hälsa och mortalitet vid utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.

Douglas Sjöwall - Kognitiv träning vid ADHD och ADHD hos äldre?

Tiina Holmberg Bergman - Navigator ACT – acceptance and commitment therapy grupper för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Therese Lindström och Sofia Buddgård - Föräldrar med egen ADHD diagnos och föräldraskapsstödjande program IPSA (Improving Parenting Skills Adult ADHD).

Anna Backman – SCOPE internetförmedlad psykoedukation för ungdomar med ASD.

Nathaniel Hidalgo - Prisma psykoedukation för vuxna med ASD och deras närstående.

Jacqueline Borg - Genomgång av testmetoder och strukturerade intervjuer för utredning och kartläggning. Diagnostiska dilemman och differentialdiagnostik i praktiken.


Examinerande seminariedagar 19 - 20 april
Fallarbete i arbetsgrupper och presentationer av fallarbete


Bekräftade föreläsare:

- Sven Bölte, professor, föreståndare för KIND (Karolinska Institutet Neurodevelopmental Disorders), Karolinska Institutet

- Eric Zander, leg psykolog, med dr

- Tomas Larson, leg psykolog, specialist i neuropsykologi, med dr

- Sebastian Lundström, leg psykolog, med dr

- Tatja Hirvikoski, docent, leg psykolog, specialist i neuropsykologi, FoU-chef för Habilitering och Hälsa i Stockholm

- Jacqueline Borg, leg psykolog, specialist i neuropsykologi, med dr

- Anna Backman, leg psykolog, doktorand

- Therese Lindström, leg psykolog, doktorand

- Sofia Buddgård, arbetsterapeut

- Douglas Sjöwall, med dr, PhD Karolinska Institutet och FoU-samordnare, Habilitering & Hälsa, SLSO, Region Stockholm

- Tiina Holmberg Bergman, leg psykolog, specialist i funktionsnedsättningspsykologi

- Anna Backman, leg psykolog, doktorand, Habilitering och Hälsa, Region Stockholm

- Nathaniel Hidalgo, leg psykolog, doktorand, Norra Stockholms Psykiatri, Region Stockholm


Kursansvarig och examinator:
Jacqueline Borg


Kurslitteratur:

Bölte S & Hallmayer J (Red). (2011). Autism Spectrum Conditions - FAQ:s on Autism, Asperger Syndrome, and Atypical Autism Answered by International Experts, Hogrefe Publishing, ISBN 978-0-88937-393-8

Rohde L A m fl (2019). The World Federation of ADHD Guide. Tillhandahålles digitalt. 407 sidor

För området relevanta och aktuella artiklar kommer att tillhandahållas deltagarna i en för kursdeltagarna avsedd dropbox, motsvarande cirka 1.000 sidor. Icke-copyrightskyddade utredningsmetoder samt information kring dessa kommer att tillhandahållas i kursens dropbox.