Kursinformation
Utredning och evidensbaserade interventioner vid autismspektrumtillstånd och ADHD

<<< Tillbaka
Datum:
Föreläsningsdagar: 2 - 4 maj och 30 maj - 1 juni 2022
Examinerande seminariedagar: 29-30 augusti 2022
Obligatorisk närvaro hela dagarna 9-16:30.


Lokal:
Kursen är planerad att hållas i konferenslokaler i centrala Stockholm. Deltagande på distans via videolänk erbjuds. Beroende på covidsmittläget kan hela kursen komma att hållas på videolänk om så krävs.


Behörighet:
Kursen vänder sig till legitimerade psykologer. Deltagare antas i den ordning de anmäler sig.


Pris:
29 500 kr + moms för deltagande under kursen. Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår för fysiskt närvarande deltagare.
3 000 kr + moms för deltagande i examinationen.

Kursens omfattning och upplägg:
Kursen motsvarar 15 högskolepoäng och omfattar åtta heldagar. Den första delen omfattar två tillfällen à tre sammanhängande heldagar med föreläsningar. Den andra delen av kursen består av två sammanhängande heldagar med genomgång av hemtentamen samt examinerande fallseminarier. Deltagarna har mellan kurstillfällena arbetat med sin skriftliga examination. Sammanlagt omfattar kursen 100 lärarledda lektionstimmar.

Kursen är ackrediterad som två av sex specialistkurser; som två fördjupningskurser inom klinisk vuxenpsykologi, klinisk barn- och ungdomspsykologi, neuropsykologi och funktionshindrens psykologi, samt som två breddkurser inom pedagogisk psykologi, beroendepsykologi och forensisk psykologi. Kurserna kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån individuell bedömning av övriga meriter.


Syfte och innehåll:
Många psykologer arbetar idag med stort eller eget ansvar för utredning och diagnostik avseende utvecklingsrelaterade funktionsnedsättning (neurodevelopmental disorders, NDD, i Sverige kallat ”neuropsykiatriska funktionsnedsättningar”). Kursen är en vidareutbildning för legitimerade psykologer som önskar fördjupade kunskaper kring autismspektrumtillstånd (ASD) och ADHD. Kursen kommer att behandla diagnostik och differentialdiagnostik av ASD och ADHD hos barn och vuxna, bedömning av samsjuklighet, neuropsykologisk bedömning, fördjupning i kognitiva processer som vanligen är nedsatta vid dessa diagnoser, samt evidensbaserade behandlingsinterventioner. Kursen intar ett livsperspektiv på individens svårigheter och symtom, dvs specifika avväganden för barn, ungdomar och vuxna kommer genomgående att finnas med i alla moment.

Under föreläsningsdagarna kommer state-of-the-art av forskningsläget avseende den biologiska och beteendefenotypiska grunden för ASD och ADHD att presenteras, liksom en fördjupning av diagnosprocessen inklusive differentialdiagnostik och samsjuklighet. Vidare ingår en omfattande genomgång av skattningsskalor, neuropsykologiska och andra testinstrument samt semi-strukturerade intervjuer av särskild betydelse för att kartlägga symtom vid utredning av ASD och ADHD. Det ingår också en genomgång av hur sådan kartläggning via utlåtande och återkoppling, kan utgöra en terapeutisk intervention samt utgöra det första steget i vidare behandlings-interventioner.

Slutligen kommer kursdeltagarna att erhålla en introduktion kring insatser efter utredning. Psykoedukation för vuxna patienter och deras närstående samt för föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kommer att beröras liksom evidensbaserade behandlingsinterventioner vid ASD och ADHD. En expertpanel med våra forskningsaktiva föreläsare kommer besvara frågor från kursdeltagarna.


Kursens lärandemål:

Kunskap och förståelse:
Kursen ska ge aktuell och vetenskapligt grundad kunskap om utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar (NDD), främst ASD och ADHD
Kursen ska ge kunskap om relevanta, valida och evidensbaserade utredningsmetoder för att kartlägga kärnsymtom vid ASD och/eller ADHD
Deltagarna ska ha kunskap om evidensbaserade stöd- och behandlingsinsatser vid ADHD och/eller ASD och kunna ge relevanta rekommendationer kring sådana baserade på patientens svårigheter


Färdighet och förmåga:
Deltagarna ska självständigt kunna genomföra en utredning med frågeställning kring ASD och/eller ADHD.
Deltagarna ska i utlåtande kunna rapportera testresultat och andra utredningsresultat på ett sätt som gör klinisk nytta för patienten
Deltagarna ska självständigt kunna genomföra kvalificerad differentialdiagnostik inklusive bedömning av vanliga komorbida tillstånd vid ASD och ADHD
Deltagarna ska kunna utvärdera och följa upp psykologiska och psykosociala interventioner systematiskt


Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Kursen ska ge deltagarna verktyg att fundera kring etiska aspekter av att genomföra en neuropsykiatrisk utredning samt ha förståelse för när sådan är kontraindicerad
Kursen ska ge förmåga att bedöma validiteten hos resultat av olika typer av utredningsmetoder och behandlingsinterventioner vid ASD och ADHD


Kursprogram:

2-4 maj
Sven Bölte - State-of-the-art: Biologisk grund och funktionell neuroanatomi. Klassifikation, instrument och neuropsykologi.
Jacqueline Borg - Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i ett livsperspektiv; olika utvecklingsbanor och samsjuklighet
Tomas Larson: Samsjuklighet och differentialdiagnostik vid ASD och ADHD hos vuxna
< Sebastian Lundström Förändringar i diagnostik, diagnosglidning, överdiagnostik och dess orsaker, mätinstrument.

30 maj - 1 juni
”Expertpanel”: Jacqueline Borg, Eric Zander, Tomas Larson och Sebastian Lundström besvarar och diskuterar frågor från kursdeltagarna.
Jacqueline Borg - Diagnostiska dilemman och differentialdiagnostik i praktiken. Litteraturgenomgång, kliniska exempel och gruppövningar.
Douglas Sjöwall - Kognitiv träning vid ADHD och ADHD hos äldre.
Nathaniel Hidalgo - Prisma psykoedukation för vuxna med ASD och deras närstående.
Jacqueline Borg: Design, utvärdering och bedömning av evidensstyrka hos psykologiska och psykosociala interventioner vid ASD och ADHD.
Gina Griffioen - Neurodiversity, identitet och etik.Examinerande seminariedagar 29-30 augusti


Fallarbete i arbetsgrupper och presentationer av fallarbeteKursansvarig och examinator:
Jacqueline Borg


Kurslitteratur:

Bölte S & Hallmayer J (Red). (2011). Autism Spectrum Conditions - FAQ:s on Autism, Asperger Syndrome, and Atypical Autism Answered by International Experts, Hogrefe Publishing, ISBN 978-0-88937-393-8

Rohde L A m fl (2019). The World Federation of ADHD Guide. Tillhandahålles digitalt. 407 sidor

För området relevanta och aktuella artiklar kommer att tillhandahållas deltagarna i en för kursdeltagarna avsedd dropbox, motsvarande cirka 1.000 sidor. Icke-copyrightskyddade utredningsmetoder samt information kring dessa kommer att tillhandahållas i kursens dropbox.