Kursinformation
Somatisk Differentialdiagnostik vid utredning av barn och vuxna (RA4346)

<<< Tillbaka
Datum:
Föreläsningsdagar: Måndag till onsdag, 5-7 september 2022
Examinerande seminariedagar: Måndag och tisdag, 17-18 oktober 2022


Lokal:
Stockholm, exakt lokal meddelas närmare kursstart. Kursen genomförs som hybridkurs där du får välja om du vill delta på plats eller på distans.


Behörighet:
Behöriga att söka är leg. psykologer


Pris:
3 föreläsningsdagar och 2 seminariedagar: 22 000 kr + moms.
Examination: 3000 kr + moms

Lunch och kaffe ingår för fysiskt närvarande deltagare.
Anmälan är bindande. Obligatorisk närvaro på alla moment.

Anmälan:
Sista anmälningsdag är 5 augusti 2022. Anmälan görs i formuläret till höger. En bekräftelse på din anmälan skickas ut inom ca. en vecka.Kursbeskrivning:
Denna kurs är en vidareutbildning för legitimerade psykologer som önskar fördjupade kunskaper i differentialdiagnostik av barn och vuxna med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar (s k ”neuropsykiatriska” diagnoser) och psykiatriska tillstånd.

Kursen syftar till att öka psykologens kännedom om somatiska tillstånd av betydelse för differentialdiagnostik och samsjuklighet vid psykologutredning, såsom genetiska sjukdomar, neurologisk sjukdom, neuroinflammatoriska tillstånd, hormonella tillstånd, traumatisk hjärnskada, prematuritet/låg födelsevikt samt malingering.

Samtliga föreläsare är experter inom sitt område och både kliniskt aktiva och forskningsaktiva inom det fält de kommer att föreläsa om.

Omfattning: Kursen motsvarar 7,5 högskolepoäng och omfattar 5 heldagar fördelade på två tillfällen. Den första delen omfattar 3 sammanhängande heldagar med föreläsningar. Den andra delen av kursen, som hålls ca 6 veckor senare, består av 2 sammanhängande dagar med examinerande fallseminarier. Deltagarna kommer då att arbeta med patientfall och presentera sina val av utredningsmetoder och rekommenderade interventioner, samt förslag till systematisk uppföljning och utvärdering av åtgärderna. Mellan kurstillfällena kommer deltagarna att arbeta med sin skriftliga examination, som innefattar teoretisk kunskap.

Ackreditering: Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom klinisk vuxen psykologi, klinisk barn- och ungdomspsykologi, neuropsykologi samt funktionshindrens psykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån individuell bedömning av övriga meriter.


Kursens lärandemål:
Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna:

- Genomföra en utredning med hänsyn taget till den somatiska differentialdiagnostik som är relevant för olika tillstånd inklusive effekter av medicinering

- Självständigt kunna igenkänna ”varningsflaggor” för relevanta somatiska tillstånd och veta när remiss till somatisk vård behövs (t ex neurologbedömning, klinisk genetisk utredning) utifrån risk och nytta för patienten

- Kunna redogöra för samband mellan somatiska och psykiatriska tillstånd utifrån vad som är känt i den vetenskapliga litteraturen och vid återkoppling kunna förklara dessa på ett sätt som är hjälpsamt för patient och anhöriga


Kursens upplägg:
Undervisning kommer att ske i form av tre föreläsningsdagar och två seminariedagar ca 6 veckor senare. Föreläsningsdagarna kommer att omfatta bl a följande föreläsningar:

- Britt-Marie Anderlid – Introduktion till genetik. Genetiska syndrom av betydelse för psykiatrin
- Kerstin Malmberg – Somatiska tillstånd i barn- och ungdomspsykiatri
- Stefan Arver – Effekter av hormonella tillstånd och könshormoner
- Janet Cunningham – neuroinflammation och immunaktivering
- Marika Möller – Traumatiska hjärnskador, symtomvaliditet
- Patrik Mattsson – Somatisk sjukdom, demenssjukdom och äldrepsykiatri
- Christian Oldenburg – Malingering, testvaliditet
- Ann-Charlotte Smedler – Prematurbarn, kognitiv, emotionell och beteendemässig utveckling

På de två examinerande seminariedagarna kommer kursdeltagarna att arbeta med fall som skall presenteras. Under tiden mellan föreläsningsdagarna och seminariedagarna genomför deltagarna individuell skriflig examination av teoretiska kunskaper samt fallarbete.


Lärare:
Kursansvarig och examinator: Jacqueline Borg, leg psykolog, specialist i neuropsykolgi, med dr.


Föreläsare:
Britt-Marie Anderlid, docent i klinisk genetik vid KI, överläkare i barnneurologi Karolinska Universitetssjukhuset (KS)
Stefan Arver, docent i endokrinologi vid KI, chef för Centrum för Andrologi och Sexualmedicin KS
Kerstin Malmberg, med dr i barn- och ungdomspsykiatri KI, överläkare i barn- och ungdomspsykiatri, BUP Stockholm
Patrik Mattsson, doktorand KI, överläkare i äldrepsykiatri Stockholm
Marika Möller, med dr, leg psykolog, specialist i neuropsykologi, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Danderyds Sjukhus
Christian Oldenburg, med dr, leg psykolog Danderyds sjukhus
Ann-Charlotte Smedler, professor emerita, leg psykolog, Stockholms universitet


Litteratur:
På grund av den stora mängd somatiska tillstånd som kommer att gås igenom, finns ingen lämplig kursbok att tillgå. Därför kommer istället föreläsningshandouts, vetenskapliga översiktsartiklar och originalartiklar, internationella guidelines och konsensusartiklar, vårdprogram och riktlinjer samt dokumentation från Socialstyrelsen att utgöra huvuddelen av kurslitteraturen.

Sammanlagt omfattar denna litteratur ca 800 sidor och kommer att göras tillgänglig för deltagarna på nätet. Kursiv litteratur inom varje område kommer att rekommenderas men inte examineras, dvs krav på inläsning av den kursiva litteraturen kommer ej att ställas.

Exempel på obligatorisk litteratur:
- Bejerot et al. Misstänk PANDAS hos barn med akuta neuropsykiatriska symtom, Läkartidningen 2013
- Bennett FC & Molofsky AV. The immune system and psychiatric disease: a basic science perspective. Review Clin Exp Immunol, 2019
- Dementia and People with Intellectual Disabilities. Guidelines, British Psychological Society 2015 (omfång 148 sidor)
- Herken & Pruss. Red Flags: Clinical Signs for Identifying Autoimmune Encephalitis in Psychiatric Patients. Frontiers in Psychiatry, 2017. Review.
- Jonas et al. The 22q11.2 deletion syndrome as a window into complex neuropsychiatric disorders over the lifespan. Biological Psychiatry, 2014. Review.
- Narad ME et al. Secondary Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents 5 to 10 Years After Traumatic Brain Injury. JAMA Pediatr. 2018


Exempel på rekommenderad kursiv litteratur:
Nordenskjöld. Genetiska sjukdomar, Utgivningsår: 2011, omfång 328 sidor
Bialystok & Craik. Lifespan Cognition. Mechanism of change. Utgivningsår: 2006, omfång 416 sidor.Examination:
Kursen examineras med en skriftlig hemtentamen som innefattar den teoretiska kunskap som erhålls i föreläsningar och obligatorisk kurslitteratur, samt en fallbeskrivning av en fiktiv patient utifrån vilken deltagarna skall genomföra en utredning innefattande diagnostik och behov av interventioner. Vid de examinerande fallseminarierna kommer kursdeltagarna att i små grupper om 4-5 personer få arbeta med olika patientfall och redovisa sina slutsatser kring dessa i helgrupp. Aktivt deltagande i fallseminarierna är obligatoriskt för deltagare som önskar examineras.


Betyg:
Deltagarna som genomför examination kan erhålla omdömet Godkänd/Icke godkänd. Deltagare vars inlämnade skriftliga examinationsuppgift inte bedöms som godkänd, kommer att få tillfälle att under en rimlig tidsperiod omarbeta och komplettera uppgiften för ny bedömning av examinator.