Tjänster
Utbildning

Jag utbildar och handleder psykologer, läkare, övrig sjukvårdspersonal samt studenter inom neuropsykiatri, psykiatrisk diagnostik, differentialdiagnostik och metodutvärdering. Tjänsten riktar sig främst till universitet, vårdenheter inom regioner och privata vårdgivare som vill utveckla sin kompetens inom dessa områden. Utbildningen anpassas efter era önskemål och kan exempelvis bedrivas i form av föreläsningar eller seminarier där de medverkande får fallhandledning eller träning i testmetoder.

Jag undervisar vid Karolinska Institutet (KI), Stockholms universitet och Uppsala universitet samt inom specialistkurser i psykiatri och psykologi.

Jag har även varit kursorganisatör för doktorandkurser i neurovetenskap, psykiatri, psykologi och CME vid KI.

Du som är ansvarig för utbildning eller fortbildning är välkommen att kontakta mig för mer information.

Utredning

Jag erbjuder neuropsykiatrisk utredning av barn, ungdomar och vuxna vid exempelvis frågeställning om autismspektrumtillstånd, ADHD/ADD och utvecklingsstörning. Jag har lång erfarenhet av utredning och som aktiv forskare inom neuropsykiatrin präglas mitt utredningsarbete av en hög grad av vetenskaplig evidens.

Utredningarna utförs genom Cognitive Neuroscience Sweden AB på uppdrag av olika regioner inom ramen för det fria vårdvalet efter remiss.